BEVERWIJK – In gemeente Beverwijk hebben we gemiddeld 300 kg restafval per persoon, per jaar. Afgesproken is dat gemeenten de hoeveelheid restafval terugbrengen naar 100 kg in 2020. Dat gaan we nog niet halen in Beverwijk, maar duidelijk is dat we beter moeten scheiden. De gemeenteraad heeft dit belang ook onderschreven. In december 2017 heeft de raad besloten om gedurende zes maanden een proef uit te voeren om plastic, blik en drinkpakken (PBD) gescheiden in te zamelen. De resultaten van de deze proef zijn nu bekend. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van PBD scheiden aan huis en nascheiding van PBD. Op basis van de resultaten van beide onderzoeken wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om alle huishoudens die al een rolcontainer aan huis hebben, een extra rolcontainer voor PBD te geven. De gemeenteraad bespreekt op 7 februari – tijdens de commissievergadering - het voorstel voor de nieuwe wijze van afvalinzameling.

Inzamelproef onder inwoners Minder restafval lukt alleen als inwoners hun afval thuis makkelijk kunnen scheiden. Van juni 2018 tot november 2018 heeft in de wijken Zwaansmeer en Broekpolder (de Ladder) en Wijk aan Zee een proef plaatsgevonden om PBD te scheiden. In Zwaansmeer en Wijk aan Zee bestond de proef uit het inzamelen van deze afvalstroom met een extra rolcontainer aan huis. In Broekpolder, waar de inwoners afval inzamelen in ondergrondse containers, stonden tijdens de proefperiode bovengrondse containers in de wijk voor PBD.

Resultaten inzamelproef De conclusie na de proef is dat een extra rolcontainer bij laagbouwwoningen succesvol is. Het leidt tot meer PBD-inzameling en minder restafval. Het resultaat ligt zelfs boven de aannames die voor de start van de proef zijn opgesteld en boven het gemiddelde dat HVC in andere gemeenten realiseert. Onder de deelnemers van de proefwijken is een enquête afgenomen. Hieruit blijkt dat het merendeel van de respondenten uit Zwaansmeer (77%) en Wijk aan Zee (96%) tevreden is over de rolcontainer voor PBD. Ook de inzamelfrequentie van restafval - verlaagd naar één keer in de vier weken – is voor de meeste respondenten voldoende gebleken.

In de Broekpolder is de inzameling van PBD met verzamelcontainers ook goed gegaan. De mensen uit Broekpolder die meegedaan hebben met de enquête zijn tevreden over de afvalinzameling in het algemeen. Van de respondenten geeft een klein merendeel (62%) aan dat zij de voorkeur geven aan een bovengrondse container voor PBD. Toch geeft ook 21% van de respondenten aan dat zij liever een rolcontainer voor PBD aan huis willen.

Onderzoek bron- en nascheiding Uit het onderzoek bron- en nascheiding blijkt dat laagbouwwoningen hun plasticafval het beste kunnen scheiden met een rolcontainer aan huis. Deze methode draagt het meeste bij aan de ambities om vermindering van het aantal kilogram restafval per inwoner mogelijk te maken. Bij nascheiding wordt namelijk alléén het plastic uit het restafval gehaald. Ander waardevol afval wordt verbrand. Nascheiding van PBD voor alle woningen in Beverwijk levert wel milieurendement op, maar het betrekt bewoners niet bij het scheiden van plastic.

Daardoor wordt ook het beter scheiden van de andere waardevolle fracties, zoals papier, gft en textiel niet gestimuleerd. Toename van het restafval met hogere kosten voor onze gemeente en inwoners is dan een reële verwachting.

Voorstel aan de raad Het college stelt aan de raad voor om alle laagbouwwoningen die gebruik maken van rolcontainers voor het aanbieden van restafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft), een derde rolcontainer voor PBD erbij te geven. Deze rolcontainer leegt HVC één keer in de vier weken. De restafval rolcontainer leegt HVC dan ook één keer in de vier weken. De rolcontainer voor gft blijft HVC één keer per twee weken legen. Bij een goede afvalscheiding is dat goed mogelijk, zeker wanneer de volumineuze afvalstroom PBD uit het restafval gaat. Aan de raad wordt ook voorgesteld om de inzameling van PBD bij laagbouwwoningen die afval in ondergrondse containers aanbieden, nog niet uit te breiden naar die wijken. Hier worden op een later moment nog voorstellen voor gedaan. De gemeente gaat bewoners hierbij betrekken.

Planning Als de raad het voorstel aanneemt worden de eerste rolcontainers in september uitgedeeld. De uitrol wordt verspreid over vier maanden. Bewoners ontvangen op een later moment nog nadere informatie over de PBD-rolcontainer; wanneer deze komt, wat er in mag en op welke momenten HVC de container komt legen.

Meer gescheiden plastic, blik en drinkpakken, minder afvalstoffenheffing Door eerst plastic, blik en drinkpakken gescheiden in te zamelen neemt de hoeveelheid restafval af. Als dat afneemt hoeft er minder verbrand te worden en kan de afvalstoffenheffing op termijn dalen. Dit is dus goed voor het milieu en voor de portemonnee.