BEVERWIJK – Er zijn veel veranderingen in “retailland” gaande. De opkomst van onder andere online winkelen zorgt voor uitdagingen en biedt tegelijkertijd ook kansen. Dit maakt het onder meer noodzakelijk dat er een lokaal detailhandelsbeleid is. Over dit onderwerp werd vergaderd tijdens de raadscommissie van 11 januari 2018.

Nieuw detailhandelsbeleid
Het Detailhandelsbeleid Beverwijk 2018-2023 geeft richting aan het te voeren ruimtelijke economische detailhandelsbeleid in de gemeente Beverwijk. Bij het beoordelen van bouwplannen, het maken van een programma voor ontwikkellocaties en het ontwikkelen van bestemmingsplannen wordt in deze nieuwe beleidsvisie ingezet op versterking van de meest kansrijke winkelgebieden in Beverwijk.

“Oud jasje, nieuwe strik”
Het aanpakken van de leegstand is een speerpunt. Ongeveer 10.000 m2 aan loze ruimte wordt aangepakt. Voor VVD'er Heinink is die beoogde “vermindering van 10.000 m2 te hoog.’’ Hij gaf aan dat het vullen van leegstaande panden juist het doel dient te zijn: “niet het uitoefenen van een papieren exercitie; het terugdringen van leegstand op papier.”
“Detailhandel zal nooit meer hetzelfde zijn dan voor de kredietcrisis. De wethouder heeft daarnaast ook geluisterd naar de inwoners,” merkte Kinik namens D66 op. “Vooral de duidelijk voor alle betrokkenen is belangrijk.”
Kritischer was de fractie van Gemeentebelangen. “Een oud jasje met een nieuwe strik er omheen,” zo omschreef Backer het voorstel. Hij gaf aan maar weinig verschillen te zien ten opzichte van het huidige detailhandelsbeleid. Hij zei dat zijn fractie niet akkoord kan gaan met dit voorstel. Toman (CDA) stelde net als D66 vast dat tijden zijn veranderd en vroeg zich verder af of “je bestaande locaties wel moet herbestemmen?”

“Grote opgave in Beverwijk”
Portefeuillehouder De Rudder gaf aan “dat we een grote opgave in Beverwijk hebben”, gezien die vierkante meters. Beverwijk kent een leegstandpercentage van 21%. Een wat hem betreft onwenselijke situatie die moet veranderen. En ondernemers vervullen een belangrijke rol. “Blijf alsjeblieft ondernemen, lokale bedrijven. Het afpakken van brood is nooit de bedoeling van het beleid.” Bovendien gaf De Rudder aan graag als ambassadeur naar buiten te treden, maar “het zelf vullen van panden is dan weer niet mijn taak. Ik ben geen eigenaar, wel breng ik eigenaren graag bij elkaar en faciliteert het college waar mogelijk.”

Het raadsvoorstel wordt op enkele punten aangepast naar aanleiding van de beraadslaging. Daarmee is het voorstel momenteel niet behandelrijp voor de komende raadsvergadering. Op een later moment wordt bekend wanneer agendering voor de raad het geval zal zijn.