BEVERWIJK - Tennisvereniging LTC DEM in Beverwijk mag haar drie padelbanen vanaf november tot uiterlijk 20.00 uur gebruiken. Op deze manier kan de tennisvereniging de landelijke competitie in oktober afmaken en komt binnen afzienbare tijd een einde aan geluidsoverlast die omwonenden in de avonduren ervaren. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bepaald.


Padelbanen

De tennisvereniging nam in februari drie nieuwe padelbanen in gebruik waardoor de geluidsproductie is toegenomen. Bewoners ervaren ernstige geluidshinder van de harde klappen vanaf 07:00 's ochtend tot 23:00 uur 's avonds, zeven dagen per week. Het geluid is storend en hard en volgens hen niet te vergelijken met het geluid van de tennisbanen. Ze hebben meerdere klachten van overlast bij de gemeente ingediend en er zijn twee handhavingsverzoeken bij de Omgevingsdienst IJmond gedaan.


Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsproductie is toegenomen en dat de geluidsnormen die zijn vastgelegd in het zogenoemde Activiteitenbesluit in de avondperiode worden overschreden. De gemeente heeft de tennisvereniging een last onder dwangsom opgelegd die vanaf 23 september in had moeten gaan: per keer dat de geluidsnormen worden overschreden na 20.00 uur, moet de tennisvereniging 2000 euro betalen tot een maximum van 8000 euro.


De tennisvereniging is het hier niet mee eens en vindt onder meer dat de gemeente voorbijgaat aan hun belangen. Zo zijn in oktober op vrijdagavond en in het weekend landelijke competitiewedstrijden gepland. Als er geen padelbanen beschikbaar zijn, vreest de vereniging boetes of zelfs gehele uitsluiting. Ook in november en december zijn er competitiewedstrijden gepland. Daarnaast zegt de vereniging dat ze op dit moment onderzoeken welke geluidsmuur geplaatst kan worden om aan de geluidsnorm te voldoen.

Ordemaatregel

Op 23 september heeft de voorzieningenrechter in een ordemaatregel in afwachting van de uitspraak de last onder dwangsom geschorst. De dwangsom had op dezelfde dag in moeten gaan.


Oordeel rechtbank

In de uitspraak stelt de voorzieningenrechter vast dat door het gebruik van de padelbanen de geluidsnormen worden overschreden die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. De voorzieningenrechter beslist dat de tennisvereniging zich vanaf 1 november moet houden aan die geluidsnormen. Dat betekent dat de padelbanen vanaf dan tot maximaal 20:00 uur gebruikt mogen worden en dat tussen 20:00 uur en 07:00 uur geen padel gespeeld mag worden. Als de geluidsnorm wordt overschreden door padelactiviteiten, moet de vereniging een dwangsom betalen van 2000 euro per keer met een maximum van 8000 euro.


Deze beslissing doet recht aan alle betrokken belangen, vindt de voorzieningenrechter. De tennisvereniging kan de lopende landelijke competitie in oktober afmaken. Ook is er tijd om voor de wintercompetitie zodanige organisatorische maatregelen te nemen dat de wedstrijden voor 20:00 uur gespeeld kunnen worden. Voor de omwonenden geldt dat binnen afzienbare tijd een einde komt aan de geluidsoverlast die zij ervaren door het gebruik van de padelbanen in de avonduren.