BEVERWIJK - Recreatie en ontspanning aan de kust van Beverwijk, met Wijk aan Zee als ‘familiebadplaats met een vleugje cultuur’. De raadscommissie behandelde een nota, het Strandbeleid voor Wijk aan Zee voor de jaren 2018-2023, die dat werkelijkheid moet laten worden.

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering wordt over dit voorstel een besluit genomen.

“Geen beleid in voorstel”
Bij coalitiepartijen GroenLinks en PvdA viel het voorstel in goede aarde. Ilhan (PvdA) gaf aan positief tegenover het voorstel te staan, “mede doordat zoveel mogelijk stakeholders in het proces zijn betrokken.” Vroonhof (GroenLinks) toonde zich eveneens positief maar plaatste tegelijkertijd een kanttekening voor wat betreft de ontwikkeling van meer hotelhuisjes: “wat is daar het beleid voor?”
Weel (D66) merkte op dat wat zijn fractie betreft het “voorliggende stuk eigenlijk geen beleid is. De raad stelt het beleid vast, het college gaat over de uitvoering.” Daar kon Heinink (VVD) zich volledig bij aansluiten. Bilars van Gemeentebelangen wees nog op de financiële haalbaarheid van het voorstel. Zij bestempelde deze als ‘’vaag’’ en vroeg de wethouder om opheldering.

Wethouder: “draagvlak verwerven”
Wethouder Van Weel, verantwoordelijk voor het strandbeleid, benadrukte “dat het om een kilometer strand gaat, in relatie tot een veelheid aan stakeholders en regelgeving.” Wat haar betreft heeft het ophalen van informatie door enquêtes, en het betrekken van zoveel mogelijk belanghebbenden, steeds één doel gehad: draagvlak verwerven. Ze constateerde dat in de raadscommissie “dat draagvlak ontbrak.” De wethouder stelde om deze reden voor het voorstel in te trekken en nieuw initiatief van de raad af te wachten. Echter, een voorstel dat ter behandeling in de commissie ligt kan niet worden ingetrokken. Na enige beraadslaging bleek dan tóch voldoende steun aanwezig te zijn voor behandeling in de raad. Het wordt geagendeerd voor 25 januari 2018. Onder meer de fractie van D66 gaf aan dan mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om het voorstel, waar nodig, aan te scherpen middels amendementen.