BEVERWIJK –Radio Beverwijk is op dit moment aangewezen als lokale publieke media-instelling. Zo´n aanwijzing wordt steeds gedaan voor vijf jaar. Dat eindigt nu. Twee partijen, Radio Beverwijk en nieuwkomer Stichting IJmond Nieuws, hebben zich voor de licentie gemeld. Tijdens de bespreking bleek Radio Beverwijk de meeste steun te krijgen om voor nog eens vijf jaar door te mogen gaan als stadsomroep.

Brede steun voor Radio Beverwijk
Het CDA gaf aan dat de lokale radio ´een uitstekend medium is om boodschappen over te brengen.´ En de vraag is wie dat uiteindelijk voor Beverwijk mag verzorgen. Volgens woordvoerder Tabak heeft Radio Beverwijk een lange staat van dienst en daarmee ook de beste papieren. IJmond Nieuws is volgens hem zo ver nog niet. De PvdA liet bij monde van Ilhan weten in diezelfde richting te denken. Onder de andere fracties binnen de commissie was veel consensus over de vraag wie de komende vijf jaar voor Beverwijk aan de slag mag als mediapartij. Bilars (Gemeentebelangen) zag Radio Beverwijk zelfs als de ‘enige logische keuze voor Beverwijk.’ GroenLinks-woordvoerder Vroonhof stelde dat zij ´een licentie verdienen´ mede door de ervaring die ze hebben opgedaan door de jaren heen op het gebied van radio – iets waar hij veel waardering voor had.

Radio én televisie
Toch klonk er ook een noot van kritiek naar beide indieners. Hazeveld (Democraten Beverwijk) stelde vast dat eigenlijk géén van de partijen de licentie zou mogen hebben. ´De Mediawet schrijft voor dat je radio én televisie moet hebben. Geen van beide partijen hebben dat op dit moment. Ze voldoen allebei niet.´ Hij stelde wel de vraag in hoeverre beide partijen elkaar mogelijk kunnen versterken door samenwerking, met het oog op elk van hun expertise. Makbouli (D66) reageerde echter dat de keuze echter wél kan worden gemaakt. Haar fractie zat ook op de lijn van gunning aan Radio Beverwijk. Ze plaatste ten aanzien van IJmond Nieuws stevige vraagtekens bij het Programma Bepalend Orgaan (PBO) dat verantwoordelijk is voor het media-aanbodbeleid, en vaststelt en controleert of met de programma’s wordt voldaan aan de wettelijke normen.

Extra waarborgen
Voor Uiterwijk (VRIJ!) was het helder ‘dat Radio Beverwijk betere grond heeft om te starten maar op korte termijn ook televisie moeten gaan realiseren.´ Ze bevroeg de wethouder om extra waarborgen om dit zo snel mogelijk op te zetten. Een soortgelijke oproep was te horen bij de fractie van SamenBeverwijk. Van Luijn deed een oproep richting het college zodat beide partijen met elkaar gaan samenwerken. Radio en televisie zouden daardoor ‘in kwaliteit’ kunnen toenemen. Wat betreft Middendorp (VVD), voorstander van gunning aan Radio Beverwijk, was er veel vertrouwen in de nieuwe wegen die Radio Beverwijk in de toekomst zal gaan inslaan. De VVD volgde daarmee de lijn van het raadsvoorstel om hen de licentie te gunnen.Portefeuillehouder Van den Berg besprak de positie van beide partijen in het kort. Volgens haar is wel degelijk geprobeerd om beide partijen met elkaar te laten samenwerken. ´Helaas heeft dat niet tot resultaat geleid.’ Ook in de toekomst zei ze dat niet kan worden verwacht dat daar draagvlak voor is. Op grond van de aanvraag adviseerde ze Radio Beverwijk voor de komende vijf jaar aan de slag te laten gaan.En de raadscommissie ging daar in mee. Na beraadslaging werd geoordeeld dat het voorstel geagendeerd mag worden als hamerstuk in de raadsvergadering van 24 september 2020.