IJMOND - Dinsdag heeft het college het onderwijsachterstandenbeleid voor 2023-2026 vastgesteld. Met dit beleid wil het college bijdragen aan een goede start voor alle kinderen in de IJmond. Een achterstand in taalontwikkeling bij jonge kinderen mag geen achterstand voor hun hele leven worden.


Het beleid focust daarom op de ontwikkeling van kinderen met een onderwijsachterstand én van kinderen die mogelijk een onderwijsachterstand oplopen als zij niet op tijd ondersteuning krijgen. Hierbij ligt het accent op de taalontwikkeling van kinderen. Voorschoolse educatie voor de peuters en vroegschoolse educatie voor de kleuters (VVE) helpt hierbij.

Voorschoolse educatie voor peuters

De gemeente wil zoveel mogelijk peuters ondersteunen die risico lopen op een onderwijsachterstand. Dat doen we met voorschoolse educatie van betere kwaliteit. We hebben daarbij aandacht voor peuters met een extra zorgbehoefte.

Vroegschoolse educatie en onderwijskansen in de basisschool

Ook wil de gemeente de overgang van voorschoolse educatie naar de basisschool verbeteren: de doorgaande lijn. Daarom zetten we in op betere ondersteuning (vroegschoolse educatie) in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook versterken we de inzet van taalklassen voor peuters en kleuters met een internationale achtergrond, zodat zij succesvol instromen in het basisonderwijs.

Samenwerken met ouders

Aandacht voor de taalomgeving thuis is van groot belang omdat kinderen een groot deel van hun tijd thuis doorbrengen. Daarom proberen we ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de ondersteuning die ze thuis kunnen geven aan hun kind.

Gezamenlijk uitvoeringsplan

De gemeente heeft samen met de gemeentes Heemskerk en Velsen een gemeenschappelijk uitvoeringsplan opgesteld bij het onderwijsachterstandenbeleid. De drie IJmond-gemeentes hebben (deels) te maken met dezelfde uitvoeringspartners en werken ook op andere beleidsterreinen samen. Het doel is om zo de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid effectiever en efficiënter te laten verlopen.