BEVERWIJK – Met de kadernota 2020-2024 voor integrale veiligheid en handhaving wil de gemeente Beverwijk haar ambitie vastleggen en een handvat bieden voor alle betrokken partijen om te komen tot een nieuwe koers op het gebied van integrale veiligheid en handhaving. Centraal daarbij staan het oplossen en voorkomen van criminaliteit en overlast en het verbeteren van de veiligheidsgevoelens van inwoners in Beverwijk.


Raad stelt prioriteiten vast
Het integrale veiligheids- en handhavingsbeleid raakt nagenoeg alle gemeentelijke beleidsterreinen. Er zijn veel belangrijke onderwerpen, maar niet alles kan direct en met dezelfde intensiteit worden opgepakt. Daarom is van belang om de meest dringende vraagstukken integraal, met voorrang aan te pakken. Het is aan de raad om heldere kaders te stellen voor de aanpak van veiligheid en handhaving. Het college stelt voor om de volgende thema’s en gebieden extra aandacht te geven:

Themagericht
1. Leefbaarheid en veiligheid in de buurten
2. Jeugd en veiligheid
3. Ondermijning
4. Fysieke veiligheid en veilig ondernemen Gebiedsgericht
5. De Drie Straatjes (het centrumgebied)
6. Oosterwijk

Informatie-gestuurd werken
De keuze voor de thema’s komt voort uit de interactieve veiligheidskaart. De veiligheidskaart is speciaal ontwikkeld voor gemeente Beverwijk. In deze kaart worden de cijfers van de politie, de Veiligheidsmonitor over de beleving van inwoners op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, meldingen van de app Waak Samen en alle beschikbare en belangrijke cijfers van onze eigen gemeentebronnen verzameld. Hierdoor wordt zichtbaar welke onderwerpen en gebieden de aandacht vragen. Daarnaast komt de regierol van de gemeente beter tot zijn recht, doordat veiligheidsproblemen vroegtijdig gesignaleerd worden.

Samen met inwoners, ondernemers en regionale en lokale partners
De integrale benadering betekent dat samenwerking een nog belangrijker wordt. Op lokaal en regionaal niveau werken partijen samen om Beverwijk leefbaar en veilig te houden. Zowel binnen het sociaal en fysiek domein als het veiligheids- en handhavingsdomein. Maar ook de betrokkenheid van inwoners en ondernemers is erg waardevol. Zij weten het beste wat er speelt in hun buurt. De gemeente wil inwoners stimuleren om meldingen van incidenten en verdachte situaties te maken en eigen initiatieven op te zetten voor het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid .

Actieplan
De kadernota heeft een looptijd van vier jaar. Veranderingen in de samenleving volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Dat heeft ook consequenties voor veiligheid en handhaving. Het meerjarenplan moet daarom steeds opnieuw aan de actualiteiten worden getoetst. Het college stelt jaarlijks een actieplan vast waarin de behaalde resultaten staan, de acties voor het komend jaar en prioriteiten eventueel worden aangepast. Het actieplan wordt mede op basis van het beeld van de interactieve veiligheidskaart gevormd. Het college heeft de ambitie om de raad per half jaar aan de hand van de veiligheidskaart een tussenstand van de behaalde resultaten te bieden.