BEVERWIJK - Het verzoek tot aanleg van een vierde hockeyveld door hockeyclub BHC Overbos vormde het startpunt van project Landgoed Adrichem. Het landgoed is een combinatie van het huidige Sportpark Adrichem en park Overbos. Een intensief participatietraject volgde, waarin alle knelpunten, wensen en problemen zijn meegenomen in een herinrichtingsplan. In december 2021 is het Definitief Ruimtelijk Ontwerp (DRO) Landgoed Adrichem aangenomen door de gemeenteraad. Als gevolg van rumoer door onvrede over het dempen van de vijver en de toegankelijkheid van de Laan van Adrichem is het ontwerp aangepast. Het alternatieve scenario legt het college nu ter beoordeling voor aan de gemeenteraad.


Project Landgoed Adrichem

In het kader van het verzoek voor een extra hockeyveld is besloten om het totale gebruik van Sportpark Adrichem en park Overbos in kaart te brengen. Project Landgoed Adrichem is het resultaat van een intensief participatietraject met de sportverenigingen, buurtbewoners en stichting Park Overbos. De gemeenteraad heeft de projectplannen in 2018 goedgekeurd.

DRO Landgoed Adrichem

Na goedkeuring van de projectplannen is gestart met een herinrichtingstraject. Dit heeft geresulteerd in het DRO Landgoed Adrichem dat in december 2021 door de gemeenteraad is goedgekeurd. Na het vaststellen van het ontwerp is er echter discussie ontstaan over het nut en de noodzaak van het grotendeels dempen of verplaatsen van de vijver om realisatie van een vierde hockeyveld voor BHC Overbos mogelijk te maken. Om die reden is er door het college een alternatief scenario opgesteld.

Voorgestelde wijzigingen: handhaving vijver en Laan van Adrichem niet toegankelijk

Het alternatieve scenario kent twee wijzigingen. De eerste wijziging is die van de locatie van BHC Overbos. In het alternatieve scenario is door de hockeyclub een model uitgewerkt waarbij ze een vierde hockeyveld kunnen aanleggen en de vijver volledig gehandhaafd blijft. Ook het clubhuis blijft in dit scenario binnen de huidige locatiegrenzen, maar schuift wel honderd meter op om de geluidsoverlast te verminderen.

De tweede wijziging is het vooralsnog niet openbaar toegankelijk maken van de Laan van Adrichem. Bij de omliggende verenigingen is onvoldoende draagvlak voor openstelling van het pad. Onder andere door het risico op vandalisme aan de sportaccommodaties dat dit mogelijk met zich meebrengt.

Geen extra kosten

Het alternatieve scenario past binnen het eerder door de gemeenteraad goedgekeurde herinrichtingsontwerp en brengt geen extra kosten met zich mee.

Keuze gemeenteraad

De gemeenteraad heeft met het door het college voorgestelde alternatief twee opties. Zij kan het al aangenomen DRO volgen of kiezen voor het alternatieve scenario. De raad buigt zich op 19 oktober over deze keuze. Na vaststelling wordt in 2024 gestart met de herinrichting van Landgoed Adrichem.