BEVERWIJK - Het bestemmingsplan Wijk aan Zee is door de gemeenteraad vastgesteld.Hiermee is ook camping Aardenburg aangewezen als mogelijke ontwikkellocatie voor woningbouw binnen de gemeente.

Ontwikkelingen op lange termijn
Over het bestemmingsplan is de afgelopen maanden veel te doen geweest. Zo waren er uitgebreide inspraakrondes en werden veel zienswijzen ingediend. De toekomstbestendigheid, nieuwe ontwikkelingen van het gebied en al zijn potentieel speelde een prominente rol. Zo zei Van Wijck (VVD): “Wijk aan zee krijgt de kans zich verder te ontwikkelen. Dat is nodig als het dorp verder moet groeien.” Huisvesting van inwoners op de lange termijn maakt nu bepaalde stappen nodig vond hij, zoals het in beschikking krijgen van de grond waarop camping Aardenburg staat. Hij noemde de mogelijkheid van sociale woningbouw een belangrijke voorwaarde. Uiterwijk (VRIJ!) betwistte daarentegen dat de gemeente die gronden daar voor nodig heeft. “Camping Aardenburg kan wat ons betreft behouden blijven, woningbouw zien wij liever op andere locaties.”

Alternatieve locatie
Voor Vroonhof (GroenLinks) was er sprake van “een goed doordacht plan waarbij goed geluisterd is naar alle input.” De nodige aandacht vroeg hij voor het wonen: “het moet betaalbaar blijven en voldoende beschikbaar. Daarom kiezen wij voor woningbouw in de toekomst voor een brede doelgroep.” Coalitiepartner D66 gaf aan dat in de komende 20 jaar de nodige bouw van woningen wordt mogelijk gemaakt met dit plan. “Dat draagt bij aan de verdere vitalisering van het dorp in de toekomst,” zei Weel. “En mocht het nodig zijn te bouwen op het terrein van camping Aardenburg, dan willen ook wij die optie hebben.” Hij riep het college op nog eens goed te kijken naar een alternatieve locatie voor de camping indien dat moment komt. Een motie, die het college oproept een alternatieve locatie te vinden voor de camping mocht dat terrein nodig zijn, werd door de raad aangenomen.

“Goed bestuur?”
Voor Hazeveld (Democraten Beverwijk) was vooral de vraag “of er sprake is van goed bestuur” van belang. Hij schetste dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, met name om woningen op het eigen grondgebied te verwezenlijken. Hazeveld: “is er sprake van een zorgvuldig proces geweest? Ja. Ook al betekent dat niet dat iedereen zijn zin heeft gekregen.”Wat betreft goed bestuur dacht ook Meiland (CDA) hier hetzelfde over. “Naar inwoners is geluisterd, er is veel vergadertijd voor ingeruimd en er zijn diverse zienswijzen ingediend.” De optie van woningbouw voor “jong en oud, rijk en arm” in Wijk aan Zee vormt een belangrijke stap voorwaarts.De fractie van SamenBeverwijk miste vooral duidelijkheid over de woonbehoefte; “want wat voor woningen zijn nu precies noodzakelijk voor het dorp?” Dat camping Aardenburg hiervoor zou moeten worden opgeofferd en als ontwikkellocatie moet worden aangewezen, wees hij net als de fractie van Gemeentebelangen af. Tot slot riep Moelee (PvdA) het college op, vanwege de leefbaarheid, verder aanvullend onderzoek te doen “en of het nemen van een besluit nu noodzakelijk is.” Voor zijn suggestie om op een later moment een besluit te nemen bleek geen draagvlak te zijn.

Na beraadslaging werd het bestemmingsplan unaniem, zij het met minimale aanpassingen, door de raad aangenomen.