NOORD-HOLLAND - De provincie stelt 10 miljoen beschikbaar om samen met Noord-Hollandse gemeenten culturele en maatschappelijke instellingenovereind te houden. Door de coronacrisis zitten veel instellingen inacute financiële nood. Omdat veel gemeenten eveneens weinigfinanciële ruimte hebben, springt de provincie bij.

Nood is hoog
Met gemeenten is geïnventariseerd welke culturele en maatschappelijkeorganisaties getroffen worden en hoe groot hun nood is. Hoewel deexacte omvang van de schade nog niet bekend is, is wel duidelijk datdie groot is en dat het noodfonds van 10 miljoen niet genoeg zal zijnom alle instellingen te kunnen helpen. Er moeten dus keuzes wordengemaakt.

Focus op hulp aan culturele instellingen
De gemeenten willen het noodfonds vooral inzetten voor de cultureleinstellingen, omdat daar de nood het hoogst is. Gemeenten kunnenoverigens wel een beroep doen op het noodfonds voor anderemaatschappelijke organisaties van regionaal belang.

Gemeenten maken een voorstel
Gemeenten hebben het beste zicht welke instellingen cruciaal zijn voorde lokale en regionale culturele infrastructuur. De provincie heeftdaarom aan de gemeenten gevraagd om gezamenlijk in regionaalverband (Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid) een voorstel temaken voor welke instellingen zij een beroep willen doen op hetnoodfonds. Gemeenten en provincie hebben gezamenlijk voorwaardenopgesteld voor waar het noodfonds zich op zou moeten richten.Gemeenten dragen zelf ook 35% bij. In september bespreken ze devoorstellen met de provincie. In oktober wordt vervolgens duidelijkwelke instellingen een financiële bijdrage kunnen krijgen.

Fonds voor economisch herstel
Naast het noodfonds werkt de provincie plannen uit die moetenbijdragen aan een economisch herstel, waaronder verduurzaming vande gebouwde omgeving en het versterken van de maatschappelijke enculturele infrastructuur in Noord-Holland. Hier wil de provincie 100miljoen voor vrijmaken. In het najaar wordt duidelijk hoe de provinciedit fonds in gaat zetten.