BEVERWIJK - Provinciale Staten stemden op maandag 6 maart 2023 in met het extra budget voor de aanleg van de snelle busbanen en de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers bij Beverwijk. Extra budget is nodig omdat de afgelopen maanden de prijzen door marktontwikkelingen fors zijn gestegen. Het project HOV Station Beverwijk bevindt zich nog in de voorbereidingsfase, de uitvoering start in 2024 en in 2025 is het project gerealiseerd.


Het gebied waarin de provincie in samenwerking met gemeenten Velsen en Beverwijk werkt aan de busbanen en de onderdoorgang is volop in ontwikkeling. Er zijn veel bedrijven en organisaties actief met verschillende projecten die goed op elkaar moeten worden afgestemd. Zo moet de provincie voor de aanleg van de busbanen rekening houden met Rijkswaterstaat die werkzaamheden uitvoert aan de Velsertraverse. Rijkswaterstaat past dit viaduct aan zodat de nieuwe busbaan hier in de toekomst over de vluchtstrook kan rijden. Daarnaast is het project HOV Station Beverwijk afhankelijk van ProRail die de huidige overweg (over het spoor van Tata Steel) verplaatst en de oude sporen weghaalt om de nieuwe busbaan mogelijk te maken. ProRail heeft deze werkzaamheden verschoven van 2023 naar 2024. De uitvoering van het project kan daarom in 2024 plaatsvinden; alles bij elkaar een jaar later dan gepland.

Hier zijn extra kosten mee gemoeid. De kosten voor beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de provinciale infrastructuur zijn door de marktontwikkelingen van de afgelopen maanden fors gestegen. Bovendien is de verwachting dat de prijzen verder zullen stijgen. Hierdoor kon het project HOV Station Beverwijk niet binnen het gestelde krediet worden uitgevoerd. Provinciale Staten hebben afgelopen maandag positief ingestemd met het extra budget (5,9 miljoen).

Veiliger, sneller en betere doorstroming

De provincie werkt samen aan slimme, schone en veilige mobiliteit in Noord-Holland. Goede fietsverbindingen en betrouwbaar openbaar vervoer horen daarbij. Met de onderdoorgang maakt de provincie een doorfietsroute mogelijk waarin de N197 geen obstakel meer hoeft te zijn. De bussen rijden via nieuwe busbanen door het gebied Wijckerpoort een kortere route van en naar station Beverwijk.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Afspraken in dit gebied zijn nu zo vergevorderd dat dit jaar het contract met de aannemer opgesteld wordt en het ontwerp definitief wordt gemaakt. Dit proces doorlopen we deels samen met de omgeving. De klankbordgroep van Beverwijk wordt betrokken en samen met de gemeenten Beverwijk en Velsen kijken we naar de inpassing van de plannen in het gebied. We willen ook graag een informatiebijeenkomst organiseren om meer te vertellen over het project en uitvoering. De precieze datum wordt nog gecommuniceerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectsite van HOV Station Beverwijk. Met vragen over de planning of toekomstige werkzaamheden kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.