HEEMSKERK - Langzaam maar zeker lijkt de vervanging van de flats aan de Debora Bakelaan door nieuwbouw dichterbij te komen. Het managementteam van WOONopMAAT en het college van de gemeente Heemskerk stellen respectievelijk de Raad van Commissarissen en de gemeenteraad voor een samenwerkingsovereenkomst te sluiten die de herstructurering van de flats aan de Debora Bakelaan, het omliggende openbare gebied én de reconstructie van de Tolweg mogelijk maken.

Het voorstel is om na de sloop van de vier flats drie woontorens terug te plaatsen met in totaal 192 sociale huurwoningen, zodat de woningen beschikbaar blijven voor de laagste inkomensgroepen. Niet alleen de flats worden vervangen, ook de hele omgeving krijgt een opknapbeurt. Belangrijk element daarin is de reconstructie van de Tolweg in een verkeersveilige variant, als een zogenoemde ‘Parkweg’. Zo zijn er kansen om meer veilige verbindingen aan te leggen tussen de woonwijk Slotheerenbuurt en het park Assumburg, met een beter zicht op en een veilige toegang tot Slot Assumburg.

Overeenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst staan de onderwerpen waarover de gemeente en WOONopMAAT afspraken met elkaar maken om tot realisatie van dit ambitieuze project te komen. Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst kiezen de gemeente en WOONopMAAT voor sloop en nieuwbouw, omdat dit de kwaliteit van de woningen en de leefomgeving aanzienlijk kan verbeteren. Een stedenbouwkundige verkenning is eveneens een onderdeel van de overeenkomst. De gemeente en WOONopMAAT hebben in samenwerking met vertegenwoordigers van de huidige bewoners en omwonenden van de te slopen flats de stedenbouwkundige visie opgesteld. Ook de financiële haalbaarheid is beoordeeld. De Raad van Commissarissen van WOONopMAAT (op 11 december) en de gemeenteraad van Heemskerk (op 21 december) nemen over het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende stedebouwkundige visie nog een besluit. Daarna kan de samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend. In januari 2018 staat vervolgens het verdere ontwerp- en ontwikkeltraject in de planning.