HEEMSKERK - Het college van Heemskerk brengt 5 oktober aanstaande de definitieve zienswijze op het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9 in de gemeenteraad. Strekking van de zienswijze blijft dat Heemskerk kiest voor het Heemskerkalternatief vanwege de negatieve effecten van het voorliggende Golfbaanalternatief op de leefbaarheid van de Broekpolder. Deze definitieve zienswijze is een aangescherpte versie van de concept zienswijze die eerder is besproken in de raad.

In de Heemskerkse zienswijze valt onder meer te lezen dat het voorliggende Golfbaanalternatief de leefbaarheid aantast van de inwoners van de Broekpolder. Rapportages van de GGD-Kennemerland en de Omgevingsdienst IJmond maken integraal onderdeel uit van deze zienswijze. Deze rapportages gaan in op de (provinciale onderzoeken naar de) gezondheidseffecten en de geluidsbelasting van het voorliggende Golfbaanalternatief. Daaruit voortvloeiend wijst Heemskerk in de zienswijze op de negatieve gezondheidseffecten en de toename van de geluidsbelasting van dit voorliggende Golfbaanalternatief. Ook valt in de Heemskerkse zienswijze te lezen dat oorspronkelijke doelstellingen ten aanzien van de leefbaarheid (gezondheid en geluid) uit het oog zijn verloren in de Plan MER. Dit wordt ook geconstateerd in het vorige week uitgebrachte toetsingsadvies van de Commissie MER die overheden adviseert over Plan MER-rapportages. De gemeente Heemskerk zal de rapportage van deze Commissie MER nog nader moeten bestuderen. Wel valt op dat de Commissie MER, conform de Heemskerkse zienswijze, zegt dat "de doelstelling van 10% afname van Daly’s (disability adjusted life years c.q. een maat voor de totale last door ziektes) als gevolg van luchtkwaliteit voor het deelgebied Krommenie en Assendelft bij lange na niet wordt gehaald".

De pro forma en concept zienswijze op het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9, en de bijbehorende documenten, is op 21 september 2017 voorgelegd aan de raad. Op 25 september jl. is de pro forma zienswijze aan de provincie Noord-Holland toegezonden. De definitieve zienswijze wordt 5 oktober aanstaande aan de raad voorgelegd ter besluitvorming en zal, na instemming, worden ingediend bij de provincie en worden gepubliceerd op de website van de gemeente Heemskerk.