HEEMSKERK - De gemeente wil het gemeentelijk monumentaal pand St. Joseph (Kerklaan 1) verkopen onder voorwaarden die er voor zorgen dat het pand behouden blijft voor de Heemskerkers. Deze voorwaarden zijn vastgesteld met als uitgangspunt dat niet alleen de verkoopprijs, maar ook de plannen die een mogelijke nieuwe eigenaar heeft voor het pand medebepalend zijn voor de verkoop.

De nieuwe invulling van het pand moet een meerwaarde bieden voor Heemskerk en de Heemskerkers. De vijf verkoopvoorwaarden zijn:

  1. In de nieuwe functie blijft het pand gedeeltelijk toegankelijk voor het publiek.
  2. De nieuwe functie versterkt de “beleving” van de Kerklaan.
  3. Het pand wordt verduurzaamd.
  4. De nieuwe functie richt zich op de totstandkoming van speciale woonvormen.
  5. De nieuwe functie heeft een sociale en/of educatieve toegevoegde waarde.

De voorwaarden zijn door de gemeente in samenwerking met het bureau ‘Het Transformatorhuis’ opgesteld. Wethouder Frank Frowijn: “Het St. Joseph gebouw is al ruim 75 jaar van en voor de Heemskerkers. Daarom wil de gemeenteraad dat het pand behouden blijft voor de Heemskerkers en wordt het verkocht aan diegene die hiervoor het beste plan indient.”

Hoe gaat het verder?

Nu de voorwaarden zijn vastgesteld worden de minimumvereisten en de gunningscriteria uitgewerkt in een selectie- en gunningsleidraad. In deze leidraad komt te staan hoe zwaar iedere voorwaarde meeweegt. Hierna kunnen kandidaten hun creatieve, plannen, ideeën en oplossingen indienen. De markt krijgt op deze manier zoveel mogelijk speelruimte, binnen de randvoorwaarden die zijn vastgesteld. Daarna volgt de selectie van alle ingediende plannen en wordt uiteindelijk het beste plan gekozen