BEVERWIJK - De stad heeft te maken met afvaldumpingen rondom ondergrondse afvalinzamellocaties in woonwijken. Naast overlast en onveilige situaties brengt dit ook extra kosten met zich mee. Het college presenteerde tijdens de raadscommissie van 11 april 2017 een plan van aanpak om afvaldumpingen te bestrijden. Kosten: 118.000 euro.

Verbeterslag
De gemeente heeft in het verleden meerdere malen acties ingezet met verschillende betrokken partijen om het aantal dumpingen tegen te gaan. Te denken valt aan spreekuren, schoonmaakacties, koffiehoek gesprekken en interviews. Deze acties waren niet altijd met blijvend resultaat. Portefeuillehouder Dorenbos gaf aan te streven naar een verbeterslag. ‘’Gedragsverandering onder inwoners speelt daarbij een grote rol.’’ Er liggen plannen klaar om te starten met een pilot die betaald wordt uit de reserve ondergrondse afvalinzameling.

Gedragsveranderingen 
Door te richten op het veranderen van het gedrag zet het college in op het terugdringen hiervan. Te denken valt een positieve stimulatie door aanmoediging van goed gedrag en het plaatsen van spiegels. Het CDA is blij met de aandacht voor dit onderwerp. Wat deze partij betreft start het college niet met een pilot, maar wordt het voorstel dagelijks beleid. “Het is niet het grootste wereldprobleem, maar zeker wel een grote irritatie”, zei de heer Meiland.   
Mevrouw Gouma (PvdA) was het hiermee eens. “Het uitgangspunt van schoon, heel en veilig is voor ons heel belangrijk”, zei zij. Woordvoerder Bennink van D66 wees nog op de mogelijkheid om in de pilot twee verschillende gebieden aan te wijzen zodat zichtbaar wordt waar maatregelen mogelijk wel en niet goed werken.
VVD-leider Ferraro zei dat het “rekensommetje wel moet kloppen,” wijzend op de vraag of het project niet meer kost dan dat het oplevert. Hij pleitte verder voor het nog makkelijker maken van het aanbieden van afval aan de gemeente. De fractie van Gemeentebelangen gaf in de discussie aan harder te willen optreden tegen overtredingen. “Een lik-op-stuk-beleid is effectiever en goedkoper”, betoogde de heer Backer. Democraten Beverwijk sloot zich aan bij deze opvatting.

“Kosten gaan voor de baat uit”
Portefeuillehouder Dorenbos verdedigde het voorstel door aan te geven dat “de kosten voor de baat uit gaan. Garanties hebben we niet.” Ze doelde hiermee op de inzet en de kosten die verbonden zijn aan dit voorstel. “We rollen de maatregelen liever per hotspot uit, dan kunnen we bekijken wat werkt en wat niet.”. Zij benadrukte de hoge kosten van een harder beleid tegen afvaldumpingen. “Keihard handhaven betekent bij elke bak iemand neerzetten. Dat is niet werkbaar.”
Na de beraadslaging concludeerde de raadscommissie dat het voorstel behandelrijp is. Dat betekent dat het voorstel in de raadsvergadering van 11 mei 2017 verder wordt behandeld.