BEVERWIJK - De raadscommissie stond tijdens de bespreking van 16 februari uitgebreid stil bij de stadsvisie. Er werd terug gekeken op de visie uit 2003-2005 en de behaalde doelstellingen, waarna vooruit werd gekeken naar de nieuw op te stellen stadsvisie.

Stadsvisie Beverwijk
Beverwijk is volop in ontwikkeling. Uit de terugblik op de stadsvisie 2003-2005 blijkt dat veel hiervan is gerealiseerd. Het college zet voor de bestuursperiode 2014 – 2018 in op een stad met meer allure en ruimte voor het centrum en het dorp. Een onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuwe Stadsvisie 2040. De heer Hazeveld (Democraten Beverwijk) onderstreepte het belang van het benoemen van ambities voor de stad; wat zijn deze en welke kant moet het op? De fracties van GroenLinks en VVD plaatsten een opmerking over de kosten van een verder te ontwikkelen stadsvisie. Uit de bespreking bleek dat de kosten voor een nieuwe visie worden geschat op ongeveer drie ton. “Dat is wat ons betreft wat aan de hoge kant”, zei de heer Berghuis. Verantwoordelijk portefeuillehouder De Rudder gaf aan “veel stof tot nadenken te hebben gekregen.’’ Zo speelt de regio waarin Beverwijk zich bevindt een grote rol. Steeds meer wordt op IJmond-niveau besproken en afgesproken, bijvoorbeeld ook een IJmondiale Omgevingsvisie. Om Beverwijk daarin een goede positie te geven moet je wel weten wat je zelf wil. Bij het opstellen van de Stadsvisie 2040 wordt de raad en de samenleving nadrukkelijk betrokken.

Uitvoeringsplan Veiligheid 2017
Het college heeft een Uitvoeringsplan Veiligheid opgesteld. Hierin wordt geschetst hoe het college de komende periode veiligheidskwesties integraal aanpakt. De raadscommissie was aan zet om te reflecteren op dit plan. Ondanks enkele vragen werd het plan goed ontvangen. Zo zei de fractie van Gemeentebelangen zich goed te herkennen in de geformuleerde doelstellingen. Speciale aandacht vroeg PvdA'er Vreugdenhil voor de aanpak van hennepkwekerijen en het aanpakken van woonfraude. “En hoe staat het met ons beleid op dit onderwerp?” Mevrouw Makbouli (D66) dankte de portefeuillehouder voor zijn voortdurende inzet op dit dossier. Wel gaf zij aan zich “zorgen te maken over het toenemende gebruik van harddrugs onder jongeren”.
De heer Ossel nam na de input van de commissie het woord. Hij zei woonfraude aan te willen pakken aan de hand van een pilotproject. “Er zijn goede ervaringen mee in andere gemeenten, zoals in de gemeente Den Helder. Vaak komen dan ook andere vormen van fraude aan het licht.”