BEVERWIJK - Na de wateroverlast van juli 2014 zijn we aan de slag gegaan om aanpassingen uit te werken aan het riool in de straten die veel last hadden van de heftige regenval. Samen met ingenieursbureau Tauw is de oorzaak van de wateroverlast onderzocht en oplossingen gevonden om dit probleem in de toekomst tegen te gaan.

De Graaf Janstraat  was een van de getroffen straten. Vooral ter hoogte van de Jacob van Deventerstraat en tussen de Sionstraat en de Van Breenstraat. Bij een aantal woningen is het water naar binnen gestroomd. Dat kwam deels omdat de afvoer van regenwater naar de Kop van de Haven niet goed verliep. Dit knelpunt is inmiddels opgelost door uitbreidingen van het riool nabij de Kop van de Haven en de Aagtenpoort (bij Karwei). Er moeten nu ook lokaal aanpassingen gedaan worden om regenwater beter te beheersen.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden zijn in twee gebieden uit te splitsen: het gebied ten westen van Schans en ten oosten van Schans:

Ten westen van Schans

De overlast wordt veroorzaakt door regenwater dat over het maaiveld vanuit de Jacob van Deventerstraat naar de Graaf Janstraat en vanaf Schans naar het zuiden afstroomt. Het water vanuit de Jacob van Deventerstraat hoopt op bij de Graaf Janstraat en veroorzaakt overlast bij de woningen op deze kruising. Om dit water op te vangen wordt halverwege de Jacob van Deventerstraat bij de ondergrondse container een drempel gemaakt, waardoor water naar het parkeerterrein Beverplein wordt geleid. Bij de in- en uitgangen van het Beverplein van en naar de Graaf Janstraat worden inritconstructies aangebracht. Daarmee wordt het parkeerterrein een soort opvang voor overtollig regenwater. Vanaf dit parkeerterrein kan het water dan geleidelijk weg via de normale kolken.

Om te voorkomen dat water vanaf Schans afstroomt naar de Graaf Janstraat wordt bij de 'ingang' een drempel geasfalteerd. Het regenwater stroomt dan door richting Spoorsingel waar het water naar de overzijde wordt geleid waar het daarna via het fietspad naar de groenstrook Oever wordt geleid. In de Graaf Janstraat, tussen Schans en Bloksteeg, zijn verder geen aanvullende werkzaamheden nodig. Wel wordt het asfalt hier later voorzien van een nieuwe deklaag. In de Van Hogendorpstraat wordt het riool vervangen. Hier zijn geen aanvullende werkzaamheden nodig.

Tussen de Van Hogendorpstraat en de Spoorsingel wordt de groenstructuur aangepast. De groenstrook langs de Spoorsingel wordt doorgetrokken tot aan de Koude Horn. Met deze aanpassing wordt voorkomen veel water blijft staan op de Spoorsingel of dat naar de Van Hogendorpstraat terug stroomt.

Ten oosten van Schans

In dit gebied concentreert de overlast zich in de Graaf Janstraat tussen Schans en de Sionstraat. Het regenwater kan hier niet verder afstromen richting Oever door de drempel op het kruispunt Graaf Janstraat–Sionstraat–Oever. Door deze drempel te verwijderen wordt dit probleem deels opgelost. Deze straat wordt ook opnieuw ingericht waardoor het regenwater naar de groenstrook Oever wordt geleid. Om het water op te vangen wordt een nieuwe watergang gegraven.

Uit rioolinspecties is gebleken dat het riool in de Sionstraat, Van Breenstraat en Graaf Janstraat (tussen Schans en Graaf Florisstraat) aan vervanging toe is. Daarom wordt de gehele straat opnieuw ingericht en wordt onder de rijweg een waterbergende fundering aangebracht. Deze fundering zorgt er ook voor dat bij hevige regenval een groot deel van het water opgevangen wordt. Ook wordt drainage aangebracht om te voorkomen dat de grondwaterstand stijgt en woningen overlast van het grondwater kunnen ondervinden.

Nieuwe inrichting speelplek Oever

Omdat er een nieuwe waterberging wordt aangelegd, wordt de speelplek Oever opnieuw ingericht. Hoe de speelplek precies ingericht gaat worden is nog niet bekend. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Wij zijn benieuwd naar uw ideeen hierover. Tijdens de informatieavond op 29 maart a.s. kunt u aangeven of u deel wilt nemen aan de werkgroep Speelplek Oever. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep vindt plaats op woensdagmiddag 5 april om 15.00 uur op locatie van de speelplek.

Voorlopig Ontwerp (VO)

Er is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt uitgaande van de ontwerprichtlijnen Duurzaam Veilig en het beleid zoals dat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan én de Technische Voorwaarden Beverwijk is vastgesteld. U kunt het VO met de bijbehorende tekeningen en toelichting downloaden (zie Downloads).

Informatieavond

Op woensdag 29 maart 2017 wordt een informatieavond georganiseerd in het Stadhuis. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur staan onze medewerkers voor u klaar om vragen te beantwoorden. U kunt dan ook een inspraakreactie achterlaten. Deze formulieren kunnen tot en met 11 april 2017 worden ingediend.

Inspraak

U kunt uw opmerkingen en/of inspraakreacties tot en met 11 april 2017