BEVERWIJK – Van alle alternatieven die mogelijk zijn bij de uitbreiding van de A8/A9, kiest de gemeenteraad voor het Heemskerk-alternatief. In een zienswijze die nu naar de Provinciale Staten wordt gestuurd, worden de overwegingen kenbaar gemaakt en toegelicht.

Leefbaarheid van de omgeving
De verbetering van de bereikbaarheid van de IJmond is eerder in verschillende scenario’s onderzocht. Elk met voor- en nadelen. Bewoners van de Broekpolder hebben steeds gewezen op de leefbaarheid van de woonomgeving. Het zogeheten Heemskerk-alternatief, waarbij uitbreiding langs de Communicatieweg loopt via de A9, is het meest aanvaardbaar. In een zienswijze van alle raadsfracties aan Provinciale Staten wordt dit duidelijk. Raadslid Weel, namens D66, zei tijdens de raadsvergadering onder andere: “Uit onderzoek blijkt dat de andere alternatieven meer overlast voor omwonenden zullen meebrengen. Dat willen we niet. De leefbaarheid voor onze inwoners heeft de hoogste prioriteit.” Fracties van PvdA, CDA, Democraten Beverwijk en VVD stonden achter deze opvatting. Raadslid Ferraro gaf daarbij nog wel aan “te willen weten of onze wethouder (De Rudder) krachtig genoeg pleit en heeft gepleit voor het Heemskerk-alternatief, en of die als enige bespreekbaar is.” Wethouder De Rudder verzekerde de raad dat dit het geval is. “Bovendien treffen de wethouders verkeer en vervoer elkaar regelmatig in de IJmond’’, zei hij. Na stemming werd de zienswijze in het raadsvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

Onderzoek effecten niet-realiseren fusie IJmond
De IJmond-gemeenten hebben 2016 benut om met elkaar te verkennen welke samenwerkingsstructuur het best past bij de IJmond. Een fusie was een van de opties. Want samenwerking in de IJmond gaat goed. Maar wat zijn de gevolgen als die fusie er niet komt? Dat moet duidelijk worden aan de hand van een onafhankelijk onderzoek. Heemskerk heeft echter aangegeven geen behoefte te hebben aan dit onderzoek. Zij doen daarom niet mee. De gemeenteraad stemde voor een onafhankelijk onderzoek naar wat de gevolgen van zijn. Het raadsvoorstel dat daaraan ten grondslag ligt werd aangenomen, weliswaar met een amendement. Alle fracties, behalve Democraten Beverwijk, stemden voor dat amendement. Raadslid Hazeveld’s (Democraten Beverwijk) grootste bezwaar was de dekking bij het amendement; namelijk het naar rato van het inwonersaantal dekken uit de algemene reserve.