BEVERWIJK - Inwoners en bezoekers kunnen straks gratis parkeren in het centrum van de stad. Dit geldt voor de koopavond op donderdag en op de zaterdag. De maatregel gaat in van 1 maart 2017 tot 31 december 2017.

Gratis parkeren 
De VVD opende de beraadslaging en kondigde een amendement af. VVD raadslid Heinink stelde voor “een extra tegemoetkoming te willen bieden” aan inwoners en bezoekers van Beverwijk. Aan de hand van zijn amendement betoogde hij dat parkeren gratis zou moeten worden op de koopavond en op zaterdag. Als ingangsdatum noemde hij 1 maart 2017 tot het einde van het jaar vanwege de verbouwing van het centrum.
GroenLinks was kritisch en stelde dat gratis parkeren voor de inwoner eigenlijk niet gratis is. “We betalen de gederfde inkomsten uit het parkeerfonds. En dat fonds staat er niet al te florissant voor. Het gaat te ver”, zei fractievoorzitter Berghuis. Portefeuillehouder Dorenbos reageerde positief op het amendement van de VVD. “We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken om naar de Breestraat te komen.” Wel plaatste de wethouder een kanttekening. “Op de lange termijn is het parkeerfonds niet houdbaar. Daarover moeten we binnenkort het gesprek met elkaar aangaan”, zei ze. Met uitzondering van de stemmen van GroenLinks en Gemeentebelangen werd het amendement en het voorstel aangenomen.

Preventie- en handhavingsplan Alcohol
Het CDA trapte in de discussie als eerst af. “Vertrouwen is goed, maar controle is beter”, zei fractievoorzitter Meiland. Hij gaf aan dat het nu voorliggende plan “meer dan oké” is. D66-raadslid Makbouli gaf aan het belangrijk te vinden uit te gaan van vertrouwen. “Als een mysteryguest fouten constateert, dan volgt niet direct een boete, maar sturen we een brief en gaan we praten.” Zij diende hiertoe met succes een amendement in. Portefeuillehouder Ossel lichtte zijn voorstel verder toe en gaf aan dat alle gesprekken hebben geleid tot het voorliggende plan. Hij zag zijn plan met algemene stemmen worden aangenomen.

Meerjarenperspectief grondexploitaties 2016
Het raadsvoorstel over het meerjarenperspectief grondexploitaties 2016 is eerder in de raadscommissie van 19 januari 2017 aan de orde geweest. De fractie van de VVD had hierover aanvullende vragen gesteld. Deze antwoorden stelden indiener Witte tevreden. Aanvullend diende zij een amendement in dat er voor moet zorgen dat aanvullende memo’s een integraal onderdeel van de grondexploitaties gaan uitmaken. Zowel het amendement en het raadsvoorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Tot slot werd een motie vreemd aan de orde van de dag, van D66-raadslid Weel, behandeld. De motie, die het college oproept te onderzoeken hoe het foutparkeren bij het strand voorkomen kan worden en of uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen mogelijk is, werd door de raad aangenomen.