BEVERWIJK - Het besluit op de aanvraag voor het vierde hockeyveld is gevallen. Hiermee komt een einde aan een lang proces waarin zowel de gemeente, omwonenden en andere stakeholders zijn betrokken.

Vierde hockeyveld - “felle discussies, stevige woorden”
De fractie van Gemeentebelangen diende een amendement in dat raadsbreed gedragen werd om landgoed Adrichem verder uit te werken. Ook in de eerdere raadscommissie van 7 december 2017 bleek voor die opdracht aan het college veel draagvlak te zijn. Zaken zoals kosten, dekking en fasering dienen zo helder mogelijk te worden gebracht zodat bij de Voorjaarsnota 2018 de raad tot definitieve besluitvorming kan overgaan. Het betrekken van Beverwijkers bij het plan heeft een centrale rol gespeeld. “Felle discussies en stevige woorden; hoe goed is het dat er nu dan ook een toekomstplan ligt”, zei Ferraro, doelend op het traject en de gesprekken tussen alle belanghebbenden. Hij benadrukte nogmaals blij te zijn met het voorliggende resultaat.Ook D6 6 gaf aan tevreden te zijn. Namens D66 zei Weel: “zicht op de fasering is belangrijk en draagt bij aan de financiële haalbaarheid van het plan. Zo gaat de nieuwe raad, straks goed voorzien van informatie, verder aan de slag.” Zowel het raadsvoorstel en amendement werden met algemene stemmen aangenomen.

Grondstoffenplan: bronscheiding of nascheiding?
Ook het grondstoffenplan werd recent (raadscommissie van 14 december 2017) uitvoerig behandeld. Scherp liepen de meningen uiteen over hoe afval, en daarmee waardevolle grondstoffen, het best konden worden gescheiden. In de raadsvergadering werd het verschil in opvatting nogmaals duidelijk. “Overtuigen: ja, dwingen: nee”, zei Heinink namens de fractie van de VVD over gedwongen bronscheiding, scheiding van afval bij inwoners thuis. Hij bepleitte een goed scheidingsresultaat “zonder dat we de inwoners geforceerd iets opleggen.” De fractie van Democraten Beverwijk was eenzelfde standpunt toegedaan. Hazeveld merkte op dat de “dwang” daar van af moet. “En laten we niet vergeten dat de verwerker van ons huisvuil, de Huisvuilcentrale, ook mag investeren in het nascheiden”, zei hij. Tegengeluid kwam onder andere van de Partij van de Arbeid en van D66. “Niets doen is voor de fractie van D66 geen optie”, zei Bennink in zijn bijdrage. Hij benadrukte de waarde van het scheiden aan de bron en de voordelen die daarmee te behalen zijn. Met meerderheid van stemmen werd het raadsvoorstel aangenomen. Het raadsvoorstel werd door een amendement iets aangepast; de wijken Zwaansmeer, Wijk aan Zee en Broekpolder werden voor zes maanden aangewezen als pilotgebied om met rolcontainers en ondergrondse containers plastic, metalen verpakkingen en drankkartons in te zamelen.