BEVERWIJK - De raadscommissie heeft tijdens de bespreking van de Nota Strategisch Vastgoed 2017 gesproken over manieren waarop vastgoed kan worden afgestoten. In het collegeprogramma 2014-2018 zijn hier doelstellingen voor geformuleerd. Met deze nota worden de doelstellingen nader uitgewerkt.  

Nota Strategisch Vastgoed 2017
De gemeente is eigenaar van vastgoedobjecten als scholen, rijksmonumenten en het nieuwe stadhuis. Veel objecten leveren sociaal-maatschappelijk rendement op. Soms is dat voordeel er niet en kost het de gemeente alleen maar geld. Dan kan de gemeente er voor kiezen het pand af te stoten. In de raadscommissie werd gesproken over een raadsvoorstel dat hier een kader voor biedt.
De heer Van Popta (GroenLinks) gaf aan blij te zijn met het duidelijke voorstel. “Wel mis ik de Haven, moet dat niet onder economisch vastgoed worden geschreven?”, vroeg hij zich af. De VVD wilde weten wat het voorstel betekent voor de korte termijn. “Wat wil de gemeente bereiken door op korte termijn vastgoed af te stoten?”, vroeg de heer Kat namens de VVD. De fractie van D66 kon zich vinden in het voorstel. Mevrouw Van den Berg plaatste wel een kanttekening bij het afstoten van panden. “Wat is de verwachte opbrengst van af te stoten vastgoed en hoe is het onderhoudsplan van panden die we houden?”
Verantwoordelijk portefeuillehouder Van Weel-Niesten reageerde op onder andere die laatste vraag. “Het kost de gemeente veel geld, tijd en mankracht. Dat is een van de redenen om te verkopen. Daaraan zitten ook positieve effecten. Als wij, bijvoorbeeld, woningen verkopen knapt de buurt daar van op.” Na beraadslaging concludeerde de commissie dat het stuk voldoende is besproken. Het komt als hamerstuk terug op de agenda van 6 april 2017 en wordt verder niet inhoudelijk besproken.

Blijverslening
Nadat de raad van Beverwijk de Starterslening op 2 maart 2017 herintroduceerde, werd vandaag de  Blijverslening besproken. Deze is gericht op ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Om dat mogelijk te maken zijn soms kleine aanpassingen in het huis nodig. Met een Blijverslening kunnen geïnteresseerden de aanpassingen financieren. Initiatiefnemer Sjoerd Krotjé lichtte zijn voorstel toe tijdens de bespreking.VVD’er Heinink gaf aan het plan te willen “uitstellen en samen te werken met de gemeente Heemskerk.” Ook de verantwoording en controle op het betaalde geld was aan aandachtspunt voor Heinink: “hoe komt het geld op de juiste plaats en hoe wordt dat gecontroleerd?” Initiatiefnemer Krotjé beantwoorde die laatste vraag door te verwijzen naar de verordening. “Bovendien wordt het geld rechtstreeks aan de aannemer betaald”, zei hij. De fracties van D66, Gemeentebelangen en het CDA gaven aan positief tegenover het voorstel te staan. De heer Meiland van het CDA gaf aan namens zijn fractie “drie keer ja te geven’’ voor het voorstel. Na beraadslaging concludeerde de commissie dat het voorstel behandelrijp is. De raad neemt op 6 april een besluit over het voorstel.