BEVERWIJK - Met de nieuwe beleidsvisie op detailhandel zet het college in op meer diversiteit en het bestrijden van leegstand in de stad. De raadscommissie was tijdens de behandeling van het voorstel op 17 maart 2017 aan zet om het plan in eerste aanleg te bespreken.

Detailhandelsvisie 
Het winkellandschap verandert snel. Consumenten ontdekken het gemak van online en doen steeds gerichter hun inkopen. Deze trends hebben ook gevolgen voor Beverwijk. De stad kent op het gebied van detailhandel uitdagingen, zoals het terugdringen van de winkelleegstand en het breder maken van het aanbod. De nieuwe detailhandelsvisie beoogt in te spelen op deze veranderingen, om zo een regionale, toekomstbestendige richting in te gaan. ‘’De PvdA ziet de plannen van het college met vertrouwen tegemoet’’, zo stelde mevrouw Gouma.

Een kritische noot kwam van de VVD. De fractie gaf aan bezorgd te zijn over de ruimte die ondernemers hebben met het nieuwe detailhandelsbeleid. De heer Benning (VVD) wees op het risico dat ondernemers straks worden ‘wegbestemd’. “De gemeente dient juist zoveel mogelijk te faciliteren”. Vanuit de fractie van D66 reageerde de heer Kinik. Hij vroeg speciale aandacht voor kansarme gebieden in Beverwijk. “Wat gaan we daar als gemeente mee doen?”, zei hij. De fractie van Gemeentebelangen noemde als voorbeeld de Breestraat in relatie tot de leegstand. Mevrouw Hekman van het CDA vroeg aandacht voor winkeliers die in een kleine winkelgalerij, zoals de Hendrik Mandeweg, hun nering drijven en waarvan de bestemming wordt aangepast.

‘’Blurring’’
Tijdens de bespreking kwam ook het concept “blurring aan de orde. Blurring is het mengen van functie zoals retail, cultuur, dienstverlening en horeca op een locatie. Een goed voorbeeld is het glas wijn bij de kapper. Officieel is dit in Beverwijk niet toegestaan. Portefeuillehouder De Rudder gaf aan niet negatief tegenover het concept van blurring te staan. Hij zei aan de wetgeving te willen blijven voldoen, maar tegelijkertijd ook grenzen te willen opzoeken van wat mogelijk en toegestaan is. Na verdere beraadslaging oordeelde de raadscommissie dat het voorstel behandelrijp was, maar geen hamerstuk. Het voorstel komt terug tijdens de raadsvergadering van 6 april 2017.

Water- en rioleringsplan
Tot slot werd het raadsvoorstel met betrekking tot water en riolering behandeld in de commissie. Het voorstel regelt onder andere hoe de gemeente omgaat met water, wateroverlast en rioolwater. Door klimaatveranderingen dient de gemeente hier steeds meer op in te spelen en voorbereid te zijn.
De fractie van D66 zwengelde tijdens de beraadslaging een discussie aan over het eventueel verlagen van de rioolheffing. Op verzoek van de heer Bennink komt het college met een memo die daar meer specifiek op in zal gaan. Het voorstel zelf zal verder worden behandeld in de raadsvergadering van 6 april 2017. De raadscommissie oordeelde dat het voorstel behandelrijp is.