BEVERWIJK - In de laatste raadsvergadering van het politieke seizoen stonden twee eindrapportages centraal: die van de onderzoekscommissies leningenportefeuille en Aagtenbelt. Een bewogen periode van diepgravende onderzoeken komt daarmee ten einde.

Aagtenbelt: ’Geen extra gezondheidsrisico’s’
Uit resultaten van het onderzoek naar de Aagtenbelt bleek al eerder dat er voor omwonenden geen aanleiding was tot extra maatregelen. Het onderzoek naar de Aagtenbelt had tot doel duidelijkheid te krijgen over mogelijke gezondheidsrisico’s die de stort van staalslakken heeft voor de directe omgeving en het grondwater. Een onafhankelijk ingenieursbureau concludeerde van niet.
“Achteraf is het een zegen, dit onderzoek. En we krijgen er ook nog aanbevelingen bij”, zei de heer Meiland van het CDA. De fracties van Gemeentebelangen en VVD benadrukten eveneens het positieve resultaat. Zij merkten echter op dat de ontstane onrust in de Broekpolder vermeden had kunnen worden mits er goed was gecommuniceerd. Aan die communicatie wordt de komende periode gewerkt. Dat is ook een opdracht aan het college, zo valt te lezen in het raadsvoorstel. Met het aannemen van dat raadsvoorstel werd dit onderzoek afgesloten.

Leningenportefeuille: motie van wantrouwen
Het eindrapport van de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de leningenportefeuille stond eveneens op de agenda. Onderwerp van onderzoek waren de leningen die in 2009 door het college zijn aangegaan. De enquêtecommissie oordeelde in haar rapport dat de raad onterecht niet is betrokken bij dat besluit.
Voor Democraten Beverwijk-voorman, de heer Hazeveld, vormde dat aanleiding om tegen het nu nog zittende collegelid mevrouw Dorenbos een motie van wantrouwen in te dienen. Dorenbos maakte destijds deel uit van het college, had weliswaar een andere portefeuille, maar greep volgens Hazeveld niet in waar dat wel had gemoeten. De fracties van Gemeentebelangen en VVD schaarden zich achter dit standpunt.

‘’Te zwaar middel”
Mevrouw van Vliet, raadslid voor D66, voegde toe dat het misschien ook gelegen heeft aan de bestuurscultuur die destijds heerste. “Daar moeten we aan werken, om openheid en transparantie uit te dragen,” zei ze. Zij diende namens de partijen CDA, PvdA, GroenLinks en D66 een minder zware motie in: een motie van afkeuring. Het wegsturen van Dorenbos zou nu “te makkelijk zijn. Het is een te zwaar middel.”

Streep eronder
Burgemeester Smit nam na een korte schorsing het woord en gaf aan een streep te willen zetten onder dit onderwerp. “Een Beverwijk van voor 20 juli en een Beverwijk van na 20 juli”, zei hij. “Wij delen de motie van afkeuring; zoals het ging gaat het hier nu niet meer.”
Het raadsvoorstel, waarin de bevindingen en conclusies van het eindrapport zijn opgenomen, werd unaniem aangenomen. Na hoofdelijke stemming van de motie van wantrouwen bleek er geen meerderheid te zijn; slechts de fracties van VVD, Gemeentebelangen en Democraten Beverwijk stemden voor. De motie van afkeuring werd aangenomen door de fracties van de coalitie: D66, GroenLinks, PvdA en CDA.