BEVERWIJK - De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 9 maart 2017 unaniem ingestemd met het IJmondiaal schuldhulpverleningsplan 2017-2020. Met dit plan wordt ingezet op verdere samenwerking en het verbeteren van de efficientie op het gebied van schuldhulpverlening. Het preventief voorkomen van schulden is daarbij een rode draad.

Schuldhulpverlening in de IJmond
Ondanks dat de economische crisis voorbij is zijn er nieuwe groepen mensen ontstaan die schulden hebben opgebouwd. Te denken valt aan ZZP’ers en huiseigenaren. Soms lopen deze schulden hoog op. Daarover ging het tijdens de behandeling van het IJmondiaal beleidsplan schuldhulpverlening. “Problematische schulden brengen voor de maatschappij vele en hoge kosten met zich mee”, zei de heer Gezer van de PvdA. Hij pleitte er voor om meer in te zetten op preventiemaatregelen. De heer Van Popta (GroenLinks) merkte op dat het aantal schuldenaren weliswaar daalt, maar dat de moeilijkheid van hun schulden toeneemt. Dat is een uitdaging. Mevrouw Van Vliet (D66) vroeg in haar bijdrage bijzondere aandacht voor de de positie van jongeren die schulden hebben opgebouwd. Dat raakte wethouder Erol als verantwoordelijk portefeuillehouder. Hij benadrukte dat de gemeente Beverwijk “een sociale gemeente is en dat zal blijven.” “De rode draad van dit beleidsplan is dat voorkomen beter is dan genezen’’, zei hij. De portefeuillehouder benadrukte dat de gemeente de regie in eigen handen blijft houden. Het beleidsplan werd met algemene stemmen aangenomen.

Starterslening woningmarkt
In de raadscommissie van 2 maart 2017 introduceerde de heer Krotjé (PvdA) een initiatiefvoorstel met betrekking tot betaalbaar wonen voor starters. De starterslening biedt starters op de woningmarkt een steuntje in de rug bij het verwerven van een koopwoning. Zo komt de doorstroming op de woningmarkt op gang en worden door deze doorstroming lokaal positieve economische effecten verwacht. Onder andere de heer Kinik van D66, en de heer Van Popta prezen de inzet van de heer Krotjé om de starterslening weer in te voeren. Het voorstel werd unaniem door de raad aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Tot slot werd een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door het CDA. De kern van de motie is dat de raad vindt dat de Golfbaanvariant voor uitbreiding van de A8/A9 niet de voorkeur heeft. De leefbaarheid van de omgeving van de bewoners in de Broekpolder wordt met deze variant teveel aangetast. De Heemskerkvariant kan daarentegen wel op positieve steun rekenen. Portefeuillehouder De Rudder gaf aan dat het college de motie niet ontraadde. Na stemming bleek dat voor de motie unaniem draagvlak was. Het college neemt de boodschap van de motie mee in het overleg met de Provincie.