BEVERWIJK - Het afval-ambitieplan van het gemeentebestuur heeft de bespreking in de raadscommissie van 9 februari 2017 niet doorstaan. Er bleek onvoldoende draagvlak voor een vervolg. Het college is aan zet om met een nieuw voorstel te komen.

Grote plastic bakken
De overheid heeft doelstellingen geformuleerd om afval (nog) beter te scheiden en het hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Ook de gemeente Beverwijk heeft ambities. Deze ambities zijn neergelegd in het zogeheten Grondstoffenplan. In de praktijk betekent het onder meer dat de hoeveelheid afval per inwoner dient te dalen. Dat begint met efficient scheiden aan huis door plastic afvalbakken. Democraten Beverwijk en Gemeentebelangen waren kritisch op het voorstel. Raadslid Fiseler van Democraten Beverwijk gaf aan niet in te kunnen stemmen met het voorstel. De fractie van GroenLinks was juist blij met het voorstel. "Wel is het belangrijk om de inwoners goed te informeren over wat de gevolgen zullen zijn”, zei de heer Vroonhof namens GroenLinks. Ook de PvdA pleitte voor het voorstel en wilde starten met een proef in één wijk. Volgens de heer Ferraro “moet het inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt wil een goede bijdrage aan de afvalreductie slagen.” Hij riep het college op nog eens goed te kijken naar het plan en burgers goed te betrekken. Mevrouw Niele-Goos van het CDA viel de VVD hier in bij. Portefeuillehouder Dorenbos reageerde op de wisselende reacties. “Maar wat wilt u dan wel als commissie? Ik nodig u graag uit om mee te denken in hoe we dan wel onze doelstellingen in het hergebruik van grondstoffen gaan halen”, hield zij de commissie voor. Na de beraadslagingen bleek onvoldoende steun aanwezig voor behandeling in de raad. Alleen de fracties van de PvdA en GroenLinks stemden voor. Daarmee ligt de uitvoering van het voorstel voorlopig stil.

Voortgangsrapportage Grote Projecten
De voortgangsrapportage Grote Projecten wordt de raad twee keer per jaar aangereikt. Projecten als bijvoorbeeld Plantage, Binnenduin en Aagtenpark worden zo in beeld gebracht om de stand van zaken weer te geven. Zo kan de raad als dat nodig is bijsturen. Mevrouw Hekman van het CDA gaf dat de gemeente “goed op weg is”. Ook de heer Kinik van D66 gaf het gemeentebestuur een compliment voor de “goede ontwikkelingen binnen lopende projecten”, en daagde het gemeentebestuur uit om te denken aan nieuwe ambities. De heer Van Popta van GroenLinks deed de suggestie om de voortgangsrapportage te koppelen aan de rapportage van de jaarrekening. Dit voorstel, en het nadenken over nieuwe ambities, kon op positieve steun rekenen van portefeuillehouder Van Weel. Na beraadslaging werd de voortgangsrapportage voldoende besproken geacht.

Locatie Kermis
Tot slot behandelde de commissie een uitwerking van de locatie van de kermis. “Deze komt op het Meerplein”, zei portefeuillehouder Van Weel. Op het Stationsplein kan een “nostalgische kermis komen, die los staat van de kermis op het Meerplein.” De portefeuillehouder zei rekening te houden met de parkeergelegenheid nu beide pleinen straks gebruikt kunnen worden voor de kermis.