BEVERWIJK - Op 27 juni 2017 was het eerste Platform Sociaal Domein IJmond. Er deden zo’n 20 organisaties aan mee.
Het inhoudelijk thema ‘Het lokale samenspel ten behoeve van jeugd’ werd ingevuld door Femke van het Nederend van Centrum voor Jeugd en Gezin en Leontien Los van de JGZ (Parnassia).

Cynthia Creveld (directeur sociaal domein van de gemeente Velsen) vertegenwoordigde het secretarissenoverleg dat het regionale programma sociaal domein aanstuurt. Cynthia benadrukte het belang van de uitvoerende partijen die het verschil kunnen maken en benadrukte de noodzaak om samen op te trekken om concreet betekenis te kunnen geven aan de veranderopgave waar we met elkaar voor staan. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de deelnemers committent hebben uitgesproken om een relevant ketennetwerk te vormen. Daarnaast wordt alle input van 27 juni verwerkt in agenda voor toekomstige platforms en pakken vier organisaties samen met programmateam de organisatie op.

In het najaar van 2017 vindt het tweede Platform plaats. Dit wordt voorbereid door Bart van der Neut (Socius), Margo van der Wart (Kenter), Nora Azerkan, Frans van der Heijden en het regionaal programmateam IJmond.

Voorgeschiedenis

Op de conferentie transformatie sociaal domein IJmond in september 2016 is afgesproken om samen de transformatie te blijven monitoren, elkaar te blijven bevragen en samen te leren van pilots en projecten. De optie om hiervoor een platform op te zetten, een fysieke en/of digitale thematafel, werd opgenomen in de Transformatie Agenda. Mede op initiatief van Frans van der Heijden, Parnassia en Nora Azarkan, Stichting Welzijn Beverwijk en Velsen, is hier recent concreet vorm aan gegeven. Uit een steekproef onder deelnemers van de conferentie bleek er brede belangstelling voor inhoudelijke uitwisseling over de transformatie te bestaan en met instemming van de verantwoordelijk portefeuillehouders is gesteld: we beginnen. En de eerste keer zetten we ook doel en deelname van het Platform zelf op de agenda zodat we echt vanuit de vraag van buiten werken.