NEDERLAND - Er is geen bewijs dat voormalig korpschef Gerard Bouman adviestrajecten van de COR oneigenlijk heeft beïnvloed. Dat is de belangrijkste conclusie van de Onderzoekscommissie COR Politie. De ‘Commissie Ruys’ verrichtte in opdracht van de minister onderzoek naar beslissingen van de voormalig korpschef in relatie tot de COR en heeft vandaag haar rapport aangeboden aan minister Blok.

De publicatie van het rapport van de Onderzoekscommissie COR Politie stond eind juni gepland, maar werd uitgesteld vanwege het hartinfarct dat Gerard Bouman kort ervoor trof. Op 31 juli overleed de voormalig korpschef. Erik Akerboom: 'Ten aanzien van mijn voorganger wil ik benadrukken dat zijn hele leven in het teken heeft gestaan van de publieke dienst en de politie in het bijzonder. Hij heeft met enorm veel energie en collegialiteit, ondanks tegenwind en met veel strijd, de organisatie neergezet. Daar verdient hij veel respect voor.'

Reactie korpschef

Korpschef Erik Akerboom zegt over het rapport: 'De commissie heeft gedegen onderzoek gedaan, de onderzoeksvragen zijn beantwoord. De commissie is kritisch, maar duidelijk: er is geen bewijs gevonden van oneigenlijke beïnvloeding. Binnen de context van een immense opgave met grote financiële druk en tijdsdruk is het toezicht vanuit het korps tekortgeschoten.'

Het rapport sluit daarmee voor een groot deel aan bij constateringen die de korpschef eerder deed. De commissie stelt vast dat de cyclus van begroting en verantwoording ten aanzien van de financiën van de COR niet functioneerde. Er werd onvoldoende opgetreden tegen budgetoverschrijdingen en het niet nakomen van afspraken en niet naleven van voorschriften. Erik Akerboom: 'Er is geld verspild en dat heeft de reputatie van de COR en het korps beschadigd. Dit is pijnlijk en dit raakt alle medewerkers van de politie hard.'

Reactie huidige voorzitter COR

Ook Rob den Besten, de huidige voorzitter van de COR, reageert op het rapport: 'Wij moeten enerzijds vaststellen dat er dingen zijn gebeurd die niet passen bij de medezeggenschap van de politie. Dat doet pijn. Op deze punten moet het recht z’n loop hebben. Tegelijkertijd voelt de COR zich gesterkt door de conclusie van de onderzoekscommissie dat het besluitvormingsproces goed is verlopen, dat er geen sprake was van beïnvloeding van de centrale medezeggenschap en dat de COR kwalitatief goede adviezen heeft afgeleverd.' Lees ook de volledige reactie van de COR.

Grote financiële druk en tijdsdruk

In haar rapport gaat de Commissie Ruys ook in op de context. De commissie constateert dat de vorming van één korps onder grote financiële druk en tijdsdruk tot stand kwam. Financieel beheer en controle had gezien alle opgaven geen prioriteit, niet op politiek en niet op bestuurlijk niveau.

Omgangsvormen

De commissie doet tot slot enkele meer algemene, uitspraken over omgangsvormen binnen de politie. Het onderling aanspreken op (normoverschrijdend) gedrag bij de politie is zwak ontwikkeld en verdient expliciete aandacht. Verzakelijking van onderlinge relaties moet leiden tot handhaving van interne regels en procedures. Zo uit de commissie kritiek op een persoonlijke lening aan en de bevordering van de toenmalig voorzitter van de COR.

De korpschef: 'Met de aanbevelingen van de commissie zijn we volop bezig. Het is cruciaal dat we bij de politie openhartig met elkaar spreken over het gedrag van jezelf en je collega’s. Dat we elkaar aanspreken. Onder meer onze Leiderschapsdagen dragen bij aan de gewenste verandering. Tijdens speciale bijeenkomsten stellen we binnen de politietop thema’s als integriteit, diversiteit en de dialoog met je medewerkers nadrukkelijk en kritisch aan de orde. Integriteit vormt sinds dit jaar een vast onderdeel van het functioneringsgesprek dat leidinggevenden met hun medewerkers voeren. Het oordeel van de commissie dat de ingezette maatregelen vol moeten worden voortgezet, beschouw ik als een waardevolle steun in de rug.'

Maatregelen

De korpschef benadrukt dat ook concrete maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Zo hebben drie interne onderzoeken naar plichtsverzuim plaatsgevonden. De uitkomsten van een van deze onderzoeken heeft geleid tot een aangifte.

'Procedures, taken en rollen rondom het proces van begroten, besteden en verantwoorden van de COR zijn grondig tegen het licht gehouden en op belangrijke punten aangepast en aangescherpt,' zegt Akerboom. 'De financiële huishouding, waaronder het begroten, besteden en verantwoorden van het COR-budget, is op orde gebracht.'

Verder heeft de korpschef een vergelijkend onderzoek laten instellen naar de faciliteiten van de medezeggenschap in andere organisaties. De uitkomsten hiervan laten zien dat de voorzieningen bij de politie relatief ruimhartig zijn. Deze bevinding wordt meegenomen bij het maken van nieuwe afspraken met de COR.

Audit

Bij de nieuwe afspraken worden ook aanbevelingen meegenomen uit een audit naar de totstandkoming van afspraken over faciliteiten voor de COR en de naleving daarvan. De interne audit is uitgevoerd in opdracht van de korpschef en wordt vandaag openbaar gemaakt.

Akerboom: 'De audit laat zien dat afspraken niet duidelijk waren en de administratieve verwerking niet goed op orde was. Ook zijn een aantal gevallen regels en afspraken onjuist toegepast. Per geval zal bekeken worden welke vervolgactie nodig is. Een goed functionerende medezeggenschap heeft faciliteiten nodig om deze rol te kunnen vervullen. Deze faciliteiten moeten vastgelegd zijn in ordentelijke, transparante en heldere afspraken.'

De huidige voorzitter van de COR, Rob den Besten, heeft inmiddels aan de korpschef laten weten dat ook hij de aanbevelingen omarmt. 'Ik heb samen met de korpsleiding geconstateerd dat de huidige overeenkomst enkele onduidelijke teksten kent. Daarom gaan we samen aan een nieuwe werken. Ik vind dat leden van de COR een voorbeeldfunctie hebben en zal mensen blijven aanspreken op dingen die niet goed zijn. Ik verwacht dat dit ook naar mij toe gebeurt. Alleen zo kunnen we met elkaar de cultuur in ons korps echt veranderen, zoals ook de commissie Ruys concludeerde.'

Oriënterend onderzoek

De uitkomsten van het vorig jaar oktober afgeronde oriënterend onderzoek naar de bestedingen van de COR zijn ingebracht in een strafrechtelijk onderzoek. Daarmee zijn die uitkomsten deel gaan uitmaken van het strafrechtelijk onderzoek en kan de politie dat onderzoeksrapport nog niet openbaar maken.