BEVERWIJK - De gemeente Beverwijk werkt aan het verzelfstandigingsproces van de Beverwijkse zeehaven De Pijp in het kader van een duurzame toekomst van de gemeentelijke haven. Als onderdeel van dat proces is recent door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders besloten om te starten met de marktconsultatie zeehaven De Pijp Beverwijk.

Hieronder wordt uitgelegd wat de marktconsultatie inhoudt. En er wordt teruggeblikt naar het waarom van de marktconsultatie en bij ‘proces en planning’ vooruit gekeken naar het tijdspad van de komende maanden.

Marktconsultatie

De marktconsultatie is een georganiseerde informatie-uitwisseling tussen de gemeente Beverwijk en belanghebbenden en geselecteerde partijen. De geselecteerde marktpartijen zijn die partijen die in het voorbereidingstraject, bijvoorbeeld tijdens verschillende haveninterviews in 2016, te kennen hebben gegeven in meer of mindere mate betrokken te willen worden bij het vormgeven van de duurzame toekomst van zeehaven De Pijp. Het doel van de marktconsultatie is de markt uit te nodigen om met eigen oplossingen en ideeën te komen over de beoogde verzelfstandiging van de Beverwijkse haven en het borgen van de duurzame toekomst van zeehaven De Pijp. Hierover kan tijdens de marktconsultatie met partijen overleg worden gevoerd. Ook kan bijvoorbeeld worden gesproken over bv. eisen en contract- en gunningvoorwaarden. Aan de hand van de opgedane informatie en inzichten uit de marktconsultatie kan de gemeente de haalbaarheid en de randvoorwaarden vaststellen en daar invulling aan geven bij het opstellen van een eigen alomvattend plan voor zeehaven De Pijp. De gemeente Beverwijk zal daarbij ook proberen te bepalen of en zo ja welke aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd.

Aanleiding en overwegingen

De Beverwijkse gemeenteraad heeft in december 2015 geconcludeerd dat de bestaande beheerstructuur voor zeehaven De Pijp niet langer voldoet aan de (technische, operationele en economische) wensen en eisen. Haven De Pijp is te klein, de exploitatie brengt teveel risico’s met zich mee en de gemeente is onvoldoende in staat gebleken om de slag naar een professioneel en duurzame beheerde haven in eigen beheer vorm te geven. De gemeente wil deze structuur aanpassen door de zeehaven te laten overgaan in een grotere structuur. De verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven maakt het mogelijk de taakvelden beheer, onderhoud en exploitatie buiten de gemeentelijke organisatiestructuur te plaatsen. We zoeken daartoe een professionele organisatie aan wie de betreffende bevoegdheden, rechten en verplichtingen kunnen worden overgedragen.

Proces en planning

U vindt de openbare publicatie terug op de website van TenderNed (externe website). De publicatie is bedoeld om naast de geselecteerde marktpartijen de markt breed te informeren over de marktconsultatie. De publicatie moet tevens gelezen worden als een uitnodiging en gelegenheid om kennis te nemen van het document en eventueel een (consultatie)gesprek aan te vragen. Het document waarin gemeentelijke uitgangspunten als ook feiten en cijfers over de haven zijn beschreven, fungeert als onderlegger voor de marktconsultatie.

Via TenderNed wordt ook informatie verstrekt over de geldende procedures en termijnen. In TenderNed staat onder meer beschreven dat na de start van de marktconsultatie – begin oktober – een periode van twee weken geldt waarin aan partijen de mogelijkheid wordt geboden om eventuele aanvullende of verhelderende vragen te stellen. De vragen en antwoorden zullen worden gepubliceerd via TenderNed. Op het moment dat daar nieuwe informatie beschikbaar is, ontvangen geïnteresseerde partijen (gegadigden) daarover bericht. U dient zich hiervoor als geïnteresseerde aan te melden op de website. Aanmelden voor deze service is niet verplicht, gegadigden kunnen ook de website in de gaten houden.

De planning is er op gericht om de marktconsultatie/gesprekken met geïnteresseerde partijen te laten plaatsvinden in de periode eind oktober – eind november 2017. Eind november worden de gesprekken tussen de gemeente en geïnteresseerde partijen afgerond en sluit de marktconsultatie. Vervolgens verwerkt de gemeente intern de uitkomsten van de gesprekken. De planning is om de uitkomsten van de consultatie in januari/februari 2018 met het college en de gemeenteraad te delen en de vervolgstappen te bepalen.

Dataroom

Er is een inventarisatie gemaakt van andere gegevens die betrekking hebben op haven De Pijp. Deze informatie, die mogelijk deels gevoelig en/of vertrouwelijk is, kan in een (online) dataroom digitaal beschikbaar worden gesteld. Door middel van een eigen inlogcode kan toegang tot de betreffende gegevens worden verstrekt. Voor het verkrijgen van de inloggegevens dient vooraf een geheimhoudings-verklaring ondertekent en teruggestuurd worden.

Contact

Indien u geïnteresseerd bent in het aangaan van een consultatiegesprek, aanvullende vragen of opmerkingen hebt of toegang tot de dataroom wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met de heer Jacques Kwak via 06 - 51 44 79 56 of per e-mail. De heer Kwak is werkzaam bij Colliers International en voert namens de gemeente Beverwijk de gesprekken over de duurzame toekomst van zeehaven De Pijp, waaronder de gesprekken binnen de marktconsultatie.