BEVERWIJK – De gemeenteraad heeft besloten de APV te herzien. Met deze actualisatie loopt de verordening weer bij de tijd. Ook de Speelautomatenhallenverordening werd als losse verordening behandeld en eveneens aangenomen. Vanaf 1 januari 2018 zijn de nieuwe verordeningen van kracht.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening?
Een algemene plaatselijke verordening (APV) is niets anders dan een wetgevende regeling, maar dan op lokaal gemeentelijk niveau. De gemeenteraad is in beginsel bevoegd om zo’n APV op te stellen. In een APV worden uiteenlopende zaken geregeld; wat mag wel, hoe mag dat en wat mag niet. Denk bijvoorbeeld aan afvalstoffen, parkeren en evenementen in de stad of dorp. Handhaving van de gestelde regels komt ook voor rekening van de gemeente.

APV en Speelautomatenhallenverordening
De APV van Beverwijk is voor het laatst in 2013 herzien. Tijd voor een update in de vorm van een herziening. Zo past deze beter bij het huidige tijdsbeeld en recente ontwikkelingen. Burgemeester Smit is verantwoordelijk portefeuillehouder. In de raadscommissie en in de raadsvergadering werd positief gereageerd op het voorstel van de APV. Makbouli van D66 benadrukte dat een moderne APV voldoende instrumenten geeft om op te treden als dat nodig is. Tegelijkertijd constateerde Hazeveld van Democraten Beverwijk dat deze “APV strenger is geworden. We zullen in de toekomst ook vragen naar een evaluatie van hoe alles is gegaan.”


In het verlengde werd ook de Speelautomatenhallenverordening behandeld. Een belangrijk onderwerp wat Smit betreft, die raadsleden eerder de vraag voorlegde hoeveel van deze hallen zij wenselijk vinden voor Beverwijk. Het CDA gaf aan dat “vier voldoende is voor Beverwijk, maar het mag ook wat minder.” GroenLinks ging een stapje verder. Berghuis stelde voor om “in de toekomst de mogelijkheden van een uitsterfbeleid te onderzoeken. Vier is veel voor Beverwijk.”


Voorstellen om dat aantal vooralsnog te wijzigen werden niet ingebracht. Daardoor blijft het aantal van maximaal vier vergunde speelhallen bestaan. Na beraadslaging bleek voor beide nieuwe verordeningen voldoende steun te zijn. Zowel de APV als de Speelautomatenhallenverordening werd met algemene stemmen aangenomen. Vanaf 1 januari 2018 zijn zij van kracht en vervangen de oude APV.