BEVERWIJK - In de raadsvergadering van 8 november 2017 zijn de algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2018 gehouden. Daarmee hebben de fracties van de gemeenteraad onderling en met het college van burgemeester en wethouders gesproken over het beleid voor het komende jaar. Enkele impressies uit de algemene beschouwingen, het eerste deel van de behandeling van de begroting

D66
Fractievoorzitter Van den Berg trapte af. Zij haalde het coalitieakkoord aan (“Vertrouwen in mensen en visie op de toekomst”) en blikte terug op wat bereikt is de afgelopen periode. Maar naast wat bereikt is, zijn er ook uitdagingen voor Beverwijk, zoals de bereikbaarheid van de stad. Van den Berg gaf aan “voor de toekomst te willen werken aan fietssnelwegen en betere verbindingen naar Amsterdam, denk aan de sneltreinverbinding.” En voorzieningen in de stad, zoals een openbaar toilet op de Breestraat. Om dit te bereiken kondigde zij aan met een motie te komen die het college oproept daar werk van te maken. De IJmond speelt verder een prominente rol in de toekomstvisie van Van den Berg. En dichtbij huis wordt het belangrijk om de invloed van inwoners op het bestuur te verbeteren door bijvoorbeeld lokale referenda. “Zo blijft Beverwijk de plek waar het prettig wonen, werken en leven is.”

Gemeentebelangen Beverwijk
Als grootste oppositiepartij kwam fractievoorzitter Bilars-Don kwam aan het woord. Zij spitste zich onder meer toe op de financiële dossiers en prees de prettige leesbaarheid van de begroting. Het onderzoek naar de leningenportefeuille kwam ook aan de orde, maar wel met een kritische kanttekening. Ze gaf aan dat ze miste hoe de gemeente hier nu echt van kan leren, bijvoorbeeld op het gebied van financieringen. Ook vroeg ze aandacht voor de stand van zaken rond de houdbaarheid van de gemeentefinanciën op lange termijn. Een ‘waarschuwende’ brief van de Provincie lag hier volgens haar aan ten grondslag. Ze sloot af door het experiment van de legale wietteelt aan te halen. Weliswaar een initiatief dat van de landelijke overheid komt, maar Bilars-Don gaf aan dat haar fractie er überhaupt tegen is dat Beverwijk zich hier voor aanmeldt.

GroenLinks
Fractievoorzitter Berghuis kijkt tevreden terug op de afgelopen periode. “Lastige dossiers zoals het Aagtenpark en de leningenportefeuille hebben we voorgedragen voor twee onderzoeken, en we zijn blij met het resultaat.” Maar Beverwijk is er nog niet, er valt nog veel te bereiken. Zo ook op het gebied van energie en duurzaamheid. “Experimenten moeten daarom soms mogelijk worden gemaakt”, gaf hij aan. Hij pleitte verder voor meer openheid in de financiële gegevens van de gemeente. Deze zou, volgens Berghuis, “summier” zijn. De raad kan daar een motie over verwachten.

VVD
“Deze wethouder (wethouder Dorenbos, red.) doet maar wat; een solide, verstandig beleid is er niet”, zette fractieleider Ferraro zijn termijn in. Hij wees op financiële meevallers die de begroting van de gemeente redden. De VVD had verder veel moeite met de opstelling van wethouder De Rudder ten aanzien van bestemmingsplannen. “We horen steeds maar nee, maar die houding is er niet met betrekking tot de Broedmachine. ”Meten met twee maten’’, zei Ferraro. Gratis parkeren kwam eveneens aan de orde in zijn betoog. De proef met gratis parkeren, op onder andere de koopavond, bewees zijn nut: “men laat het centrum niet meer links liggen en de omzetten voor ondernemers zijn acceptabel gebleven.”

Partij van de Arbeid
“De inwoner centraal, niemand valt tussen wal en schip en iedereen moet kunnen meedoen”, leidde fractievoorzitter Krotjé zijn verhaal in. “Maar we zijn nog niet klaar. Er is werk aan de winkel.” En dat kost geld, gaf hij aan: een goede financiële basis is voor de gemeente van groot belang. “Daar draagt deze begroting aan bij door blijvend te investeren in inwoners en in de stad.”

Democraten Beverwijk
Fractievoorzitter Hazeveld somde een aantal terreinen op waar de gemeente de afgelopen jaren succesvol is gebleken. Zoals bijvoorbeeld de decentralisaties in de zorg, de fietsenkelder en het vernieuwde Stationsplein. “Maar financieel gezien waren het behoorlijk bewogen jaren. Onze reserves hebben zwaar te lijden gehad.” Ook Hazeveld haalde de uitkomst van het onderzoek naar de leningenportefeuille aan. De uitkomst hiervan: “ontluisterend”. “Het gaf aan dat de wethouder financiën niet ‘’ in control’’ is. Om de verbinding in de buurten van Beverwijk beter te onderhouden pleitte hij voorts voor een wethouder Buurtzaken. Een motie, zei hij, volgt daarover nog.

CDA
“We zitten er als politiek om de boel schoon, heel en veilig te houden. En misschien wel een beetje gezelliger”, zei CDA-voorman Meiland. Hij pleitte voor meer ruimte voor experimenten, van en door inwoners. Een compliment aan het adres van het college maakte het CDA vanwege de “zwarte cijfers in de begroting.” Wel had het CDA nog wat bescheiden wensen. Een daarvan was het onderhouden van wandelpaden in park Westerhout. Hij gaf aan daarover een motie te hebben. “Spraakmakend? Nee. Saaie politiek is goed.”

Fractie Witte
Tot slot kwam de fractie Witte aan het woord. Op het gebied van de zorg uitte zij haar bezorgdheid over de tekorten in de jeugdzorg. Terugblikken en vooruitblikken deed zij kort als jongste fractie in deze gemeenteraad. Zij haalde de verhoudingen in de raad aan, zoals de ruime meerderheid van de coalitie en de aanzienlijk kleinere oppositie. Hierover zei ze: “vaak werd de oppositie slechts zaken gegund.” Witte sloot haar betoog af door haar afsplitsing van de VVD te benoemen. “Ik heb met mijn achterban afgesproken om tot half december na te denken hoe ik verder ga.”

Reactie college
Na een korte schorsing kwam het college aan het woord. Onder andere wethouder Dorenbos, verantwoordelijk voor de financiën, beantwoordde enkele vragen van fracties op het gebied van bereikbaarheid, groenonderhoud en afvaldumping. Het gratis parkeren in het centrum werd ook aangehaald. Ze zei hierover: “het is ook maar net wat je hier voor over hebt. Tot 2029 is het Parkeerfonds in balans.”
Wethouder De Rudder ging specifiek in op de ruimte en de ruimtelijke ordening in Beverwijk. “In Beverwijk is er nogal wat aan de hand. Wonen, werken, bereikbaarheid, en dat allemaal op een klein oppervlak, terwijl we van Beverwijk een prettige woon-, werk- en leefomgeving van te maken. Daar blijven we ons voor inzetten.” Burgemeester Smit hield tot slot een kort woord en benoemde onder andere de veiligheid in Beverwijk. “Beverwijk heeft op dit punt nog wat te doen.” Ook deed hij een voorspelling voor de toekomst naar aanleiding van de vele werkbezoeken die hij aflegt. “Beverwijk wordt een magneet, dat voorspel ik u, gezien alle ontwikkelingen in de randstad.”

Debat
Op 9 november 2017 debatteert de raad verder over de begroting. Als de beraadslaging voldoende geweest is, volgt stemming over de moties, amendementen en de raadsvoorstellen.